ریشه اصلی

ایرتک

ایرتک

شیرهای برقی و سیگنال باد 2-3، 2-5 و 3-5

شیر برقی (2-3) تک بوبین M5 با کد 3V1-M5

شیر برقی 1/8 (2-3) تک بوبین با کد 3V1-06

شیر برقی 1/8 (2-3) تک بوبین (نرمال باز) با کد 3V210-06-NO

شیر برقی 1/8 (2-3) دو بوبین با کد 3V220-06

شیر برقی 1/4 (2-3) تک بوبین (نرمال باز) با کد 3V210-08-NO

شیر برقی 1/4 (2-3) تک بوبین (نرمال بسته) با کد 3V210-08-NC

شیر برقی 1/4 (2-3) دو بوبین با کد 3V-220-08

شیر برقی 1/8 (2-5) تک بوبین با کد 4V210-06

شیر برقی 1/8 (2-5) دو بوبین با کد 4V220-06

شیر برقی 1/4 (2-5) تک بوبین 220 ولت AC با کد 4V210-08-AC220V

شیر برقی 1/4 (2-5) تک بوبین 110 ولت AC با کد 4V210-08-AC110V

شیر برقی 1/4 (2-5) تک بوبین 24 ولت DC با کد 4V210-08-DC24V

شیر برقی 1/4 (2-5) تک بوبین 12 ولت DC با کد 4V210-08-DC12V

شیر برقی 1/4 (2-5) تک بوبین 24 ولت AC با کد 4V210-08-AC24V

شیر 1/4 (2-5) دو بوبین با کد 4V220-08

شیر 1/4 (3-5)  دو بوبین (وسط بسته) با کد 4V230C-08

شیر 3/8 (2-3)  تک بوبین (نرمال بسته) با کد 3V310-10-NC

شیر 3/8  (2-3) دو بوبین با کد 3V320-10

شیر 3/8  (2-5) تک بوبین با کد 4V310-10

شیر 3/8  (2-5) دو بوبین با کد 4V320-10

شیر 3/8  (3-5( (وسط بسته) با کد 4V330C-10

شیر 1/2  (2-5) تک بوبین با کد 4V410-15

شیر1/2  (2-5) دو بوبین با کد 4V420-15

شیر 1/2 (3-5) دو بوبین (وسط بسته) با کد 4V430C-15

شیر 1/4 (2-5) تک بوبین نامور (اتصال از بغل) NAMUR با کد 4M210-08

شیر 1/8 (2-3) تک سیگنال باد با کد 3A210-06NC

شیر 1/4 (2-3) تک سیگنال باد با کد 3A210-08NC

شیر 1/4 (2-3) دوبل سیگنال باد با کد 3A220-08

شیر 1/8 (2-5) تک سیگنال بلد با کد 4A210-06

شیر 1/8 (2-5) تک سیگنال بلد با کد 4A220-06

شیر 1/4 (2-5) تک سیگنال بلد با کد 4A210-08

شیر 1/4 (2-5) تک سیگنال بلد با کد 4A220-08

شیر 1/4 (3-5) تک سیگنال بلد با کد 4A230C-08

شیر 3/8 (2-5) تک سیگنال بلد با کد 4A310-10

شیر 3/8 (2-5) تک سیگنال بلد با کد 4A320-10

شیر 1/2 (2-5) تک سیگنال بلد با کد 4A410-15

شیر 1/2 (2-5) تک سیگنال بلد با کد 4A420-15

شیر 1/2 (3-5) تک سیگنال بلد با کد 4A430-15

شیرهای (2-2) با ولتاژهای مختلف

شیر 1/8 (2-2) جدید با کد 2W030-06

شیر 1/4 (2-2) جدید با کد 2W030-08

شیر 1/4 (2-2) فشار بالا با کد 2DV030E-08-H

شیر 3/8 (2-2) جدید با کد 2W050-10

شیر 1/2 (2-2) جدید با کد 2W150-15

شیر 3/4 (2-2) جدید با کد 2W200-20

شیر 1 (2-2) جدید با کد 2W250-25

شیر 1/8 (2-2) پلاستیکی با کد 2P-025-06

شیر 1/4 (2-2) پلاستیکی با کد 2P-025-08

شیر 1/8 (2-2) جدید نرمال باز با کد 2KW030-06

شیر 1/4 (2-2) جدید نرمال باز با کد 2KW030-08

شیر 3/8 (2-2) جدید نرمال باز با کد 2KW050-10

شیر 1/2 (2-2) جدید نرمال باز با کد 2KW150-15

شیر 3/4 (2-2) جدید نرمال باز با کد 2KW200-20

شیر 1 (2-2) جدید نرمال باز با کد 2KW250-25

شیر 1/8 (2-2) استیل با کد 2S030-06

شیر 1/4 (2-2) استیل با کد 2S030-08

شیر 3/8 (2-2) استیل با کد 2S050-10

شیر 1/2 (2-2) استیل با کد 2S150-15

شیر 4/3 (2-2) استیل با کد 2S200-20

شیر 1 (2-2) استیل با کد 2S250-25

شیر 1 1/4 (2-2) استیل با کد 2S320-32

شیر 1 1/2 (2-2) استیل با کد 2S400-40

شیر 2 (2-2) استیل با کد 2S500-50

شیر 1/8 (2-2) استیل جدید نرمال باز با کد 2KS030-06

شیر 1/4 (2-2) استیل جدید نرمال باز با کد 2KS030-08

شیر 3/8 (2-2) استیل جدید نرمال باز با کد 2KS050-10

شیر 1/2 (2-2) استیل جدید نرمال باز با کد 2KS150-15

شیر 3/4 (2-2) استیل جدید نرمال باز با کد 2KS200-20

شیر 1 اینچ (2-2) استیل جدید نرمال باز با کد 2KS250-25

شیر 1 1/4 (2-2) استیل جدید نرمال باز با کد 2KS320-32

شیر 1 1/2 (2-2) استیل جدید نرمال باز با کد 2KS400-40

شیر 2 اینچ (2-2) استیل جدید نرمال باز با کد 2KS500-50

شیر 1/8 (2-2) بخار (استیل) جدید با کد 2L030-06

شیر 1/4 (2-2) بخار (استیل) جدید با کد 2L030-08

شیر 3/8 (2-2) بخار (استیل) جدید با کد 2L050-10

شیر 1/2 (2-2) بخار (استیل) جدید با کد 2L150-15

شیر 3/4 (2-2) بخار (استیل) جدید با کد 2L200-20

شیر1اینچ  (2-2) بخار (استیل) جدید با کد 2L250-25

شیر 1 1/4 (2-2) بخار (استیل) جدید با کد 2L320-32

شیر 1 1/2 (2-2) بخار (استیل) جدید با کد 2L400-40

شیر 2 اینچ (2-2) بخار (استیل) جدید با کد 2L500-50

شیر 1/8 (2-2) بخار (استیل) نرمال باز جدید با کد 2KL030-06

شیر 1/4 (2-2) بخار (استیل) نرمال باز جدید با کد 2KL030-08

شیر 3/8 (2-2) بخار (استیل) نرمال باز جدید با کد 2KL050-10

شیر 1/2 (2-2) بخار (استیل) نرمال باز جدید با کد 2KL150-15

شیر 3/4 (2-2) بخار (استیل) نرمال باز جدید با کد 2KL200-20

شیر1اینچ  (2-2) بخار (استیل) نرمال باز جدید با کد 2KL250-25

شیر 1 1/4 (2-2) بخار (استیل) نرمال باز جدید با کد 2KL320-32

شیر 1 1/2 (2-2) بخار (استیل) نرمال باز جدید با کد 2KL400-40

شیر 2 اینچ (2-2) بخار (استیل) نرمال باز جدید با کد 2KL500-50

پدال های 2-5، 2-4، 2-3

پدال 1/4 (2-5) با کد 4F210-08

پدال 1/4 (2-5) حفاظ دار با کد 4F210-08G

پدال 1/4 (2-5) قفل دار با کد 4F210-08L

پدال 1/4 (2-5) قفل دار-حفاظ دار با کد 4F210-08LG

پدال 1/4 (2-3) نرمال باز با کد 3F210-08-NO

پدال 1/4 (2-3) نرمال بسته با کد 3F210-08-NC

پدال 1/4 (2-3) قفل دار با کد 3F210-08-L NC&NO

مینی پدال 1/4 (2-3) پلاستیکی با کد 3FM-210-08

پدال 1/8 (2-4)  با کد 4FM210-06

پدال 1/8 (2-4) قفل دار  با کد 4FM210-06L

پدال 1/4 (2-4)  با کد 4FM210-08

پدال 1/4 (2-4) قفل دار  با کد 4FM210-08L

شیرهای دستی، شیرهای کشویی و شیرهای ربع گرد

شیر دستی 1/4 (2-5) با کد 4H210-08

شیر دستی 1/4 (3-5) جدید با کد 4H230C-08

شیر دستی 3/8 (2-5) با کد 4H310-10

شیر دستی 3/8 (3-5) جدید با کد 4H330C-10

شیر دستی 1/8 (2-3) ژیانی با کد 3L110-06-NC

شیر دستی 1/4 (2-3) ژیانی با کد 3L210-08-NC

شیر دستی 3/8 (2-3) ژیانی با کد 3L310-10-NC

شیر دستی 1/8 (2-5) ژیانی با کد 4L110-06

شیر دستی 1/4 (2-5) ژیانی با کد 4L210-08

شیر دستی 3/8 (2-5) ژیانی با کد 4L310-10

شیر دستی 1/8 (3-4) گردان-وسط بسته با کد 4HV230C-06

شیر دستی 1/4 (3-4) گردان-وسط بسته با کد 4HV230C-08

شیر دستی 3/8 (3-4) گردان-وسط بسته با کد 4HV330C-10

شیر دستی 1/8 (2-4) گردان با کد 4HV210-06

شیر دستی 1/4 (2-4) گردان با کد 4HV210-08

شیر دستی 3/8 (2-4) گردان با کد 4HV310-10

شیر کشویی 1/8 استاندارد با ک HSV-06

شیر کشویی 1/4 استاندارد با ک HSV-08

شیر کشویی 3/8 استاندارد با ک HSV-10

شیر کشویی 1/2 استاندارد با ک HSV-15

شیر کشویی 1 اینچ استاندارد با ک HSV-25

شیر کشویی 1/8 یکسر ماده - یکسر نر با کد HSV-06-SF

شیر کشویی 1/4 یکسر ماده - یکسر نر با کد HSV-08-SF

شیر کشویی 3/8 یکسر ماده - یکسر نر با کد HSV-10-SF

شیر کشویی 1/2 یکسر ماده - یکسر نر با کد HSV-15-SF

شیر کشویی 1/8 دو سر ماده با کد HSV-06-FF

شیر کشویی 1/4 دو سر ماده با کد HSV-08-FF

شیر کشویی 3/8 دو سر ماده با کد HSV-10-FF

شیر کشویی28 دو سر ماده با کد HSV-15-FF

شیر کشویی 1/8 دو سر نر با کد HSV-06-SS

شیر کشویی 1/4 دو سر نر با کد HSV-08-SS

شیر کشویی 3/8 دو سر نر با کد HSV-10-SS

شیر کشویی 1/2 دو سر نر با کد HSV-15-SS

شیر ربع گرد یکسر دنده 1/8-6 (از شیلنگ) با کد AHVSF06-01B

شیر ربع گرد یکسر دنده 1/4-6 (از شیلنگ) با کد AHVSF06-02B

شیر ربع گرد یکسر دنده 1/8-6 (از شیلنگ) با کد AHVSF08-01B

شیر ربع گرد یکسر دنده 1/4-6 (از شیلنگ) با کد AHVSF08-02B

شیر ربع گرد یکسر دنده 1/8-6 (از رزوه) با کد AHVSS06-01B

شیر ربع گرد یکسر دنده 1/4-6 (از رزوه) با کد AHVSS06-02B

شیر ربع گرد یکسر دنده 1/8-6 (از رزوه) با کد AHVSS08-01B

شیر ربع گرد یکسر دنده 1/4-6 (از رزوه) با کد AHVSS08-02B

واحد مراقبت Airtak، رگلاتور Airtak، فیلتر Airtak، روغن زن Airtak، آبگیر Airtak

واحد مراقبت ایرتک، رگلاتور ایرتک، فیلتر ایرتک، روغن زن ایرتک، آبگیر ایرتک

تله آبگیر 1/2 سری AAD جدید با کد AAD400-15

تله آبگیر 3/8 سری AAD جدید با کد AAD400-10

واحد مراقبت 1/4 جدید سه تکه با کد GC200-08-C3W-G-IRA004

واحد مراقبت 1/4 جدید دو تکه با کد GFC200-08-C3W-G-IRA003

فیلتر رگلاتور 1/4 جدید با کد GFR200-08-C3W-G-IRA002

فیلتر 1/4 جدید با کد GF200-08W-G

روغن زن 1/4 جدید با کد GL200-08-G

رگلاتور 1/4 با درجه جدید با کد GR200-08-C3-G-IRA001

رگلاتور 1/4 با درجه سری SR با کد SR200-08

واحد مراقبت 1/2 جدید سه تکه با کد GC300-15-C3W-G

واحد مراقبت 1/2 جدید دو تکه با کد GFC300-15-C3W-G

فیلتر رگلاتور 1/2 جدید با کد GFR300-15-C3W-G

رگلاتور 1/2 با درجه جدید با کد GR300-15-C3-G

فیلتر 1/2 جدید با کد GF300-15W-G

روغن زن 1/2 جدید با کد GL300-15-G

واحد مراقبت 3/4 و 1 اینچ جدید سه تکه با کد GC600-20/25-C3W-G

واحد مراقبت 3/4 و 1 اینچ جدید دو تکه با کد GFC600-20/25-C3W-G

فیلتر رگلاتور 1 اینچ جدید با کد GFR600-25-C3-W-G

فیلتر 1 اینچ جدید با کد GF600-25-W-G

رگلاتور 1 اینچ با کد GR600-25-C3-G

روغن زن 1 اینچ با کد GR600-25-G

فلو کنترلر Airtak، میکروسویچ Airtak، شیر مکانیکی Airtak، میکروسوییچ Airtak

فلو کنترلر ایرتک، میکروسویچ ایرتک، شیر مکانیکی ایرتک، میکروسوییچ ایرتک

فلو کنترل 1/8 سر راهی با کد ASC100-06

فلو کنترل 1/4 سر راهی با کد ASC200-08

فلو کنترل 3/8 سر راهی با کد ASC300-10

فلو کنترل 1/2 سر راهی با کد ASC300-15

میکروسویچ 1/8 (2-3) غلتکی ساده با کد S3V-06

میکروسویچ 1/4 (2-3) غلتکی ساده با کد S3V-08

میکروسویچ 1/8 (2-3) شاخکی برگشت خلاص با کد S3L-06

میکروسویچ 1/4 (2-3) شاخکی برگشت خلاص با کد S3L-08

میکروسویچ 1/8 (2-3) غلتکی دو طرفه با کد S3R-06

میکروسویچ 1/4 (2-3) غلتکی دو طرفه با کد S3R-08

میکروسویچ 1/8 (2-3)فشاری با کد S3B-06

میکروسویچ 1/4 (2-3) فشاری با کد S3B-08

شیر مکانیکی 1/8 (2-3) Push Button تخت با کد S3PF-06

شیر مکانیکی 1/4 (2-3) Push Button تخت با کد S3PF-08

شیر مکانیکی 1/8 (2-3) Push Button برجسته با کد S3PP-06

شیر مکانیکی 1/4 (2-3) Push Button برجسته با کد S3PP-08

شیر مکانیکی 1/8 (2-3) کله قارچی با کد S3PM-06

شیر مکانیکی 1/4 (2-3) کله قارچی با کد S3PM-08

شیر مکانیکی 1/8 (2-3) سلکتوری با کد S3HS-06

شیر مکانیکی 1/4 (2-3) سلکتوری با کد S3HS-08

شیر مکانیکی 1/8 (2-3) کله قارچی قفل شو با کد S3PL-06

شیر مکانیکی 1/4 (2-3) کله قارچی قفل شو با کد S3PL-08

شیر مکانیکی 1/8 (2-3) کلنگی  با کد S3HL-06

شیر مکانیکی 1/4 (2-3) کلنگی با کد S3HL-08

ضربه گیر 12*14 با کد ACA1412-2 

ضربه گیر 16*14 با کد AC1416-2 

ضربه گیر 20*20 با کد AC2020-2 

ضربه گیر 20*20 با کد ACA2020-2 

ضربه گیر 50*20 با کد AC2050-2 

ضربه گیر 25*25 با کد AC2525-2 

ضربه گیر 25*25 با کد ACA2525-2 

ضربه گیر 40*25 با کد AC2540-2 

ضربه گیر 50*25 با کد ACA2550-2 

ضربه گیر 60*25 با کد AC3660-2 

ضربه گیر قابل تنظیم 10*14 با کد AD1410

ضربه گیر قابل تنظیم 16*20 با کد AD2016

ضربه گیر قابل تنظیم 20*20 با کد ACJ2020

ضربه گیر قابل تنظیم 25*25 با کد AD2525

ضربه گیر قابل تنظیم25*25 با کد ACJ2525

ضربه گیر قابل تنظیم 40*25 با کد AD2540

ضربه گیر قابل تنظیم 50*25با کد ACJ2550

ضربه گیر قابل تنظیم 50*36 با کد AD3650

ضربه گیر قابل تنظیم 50*36 با کد ACJ3650

ضربه گیر هیدرولیک 15 با کد HR15

ضربه گیر هیدرولیک 15 با کد HR15

ضربه گیر هیدرولیک 30 با کد HR30

ضربه گیر هیدرولیک 30 با کد HR30

ضربه گیر هیدرولیک 60 با کد HR60

ضربه گیر هیدرولیک 60 با کد HR60

ضربه گیر هیدرولیک 80 با کد HR80

ضربه گیر هیدرولیک 80 با کد HR80

ضربه گیر هیدرولیک 100 با کد HR100

ضربه گیر هیدرولیک 100 با کد HR100

مانومتر Airtak، مانومتر ایرتک

درجه فشار مینیاتوری 10بار از پشت معمولی با کد GS-30

درجه فشار 4 سانتی 10باراز پشت معمولی با کد GS-40

درجه فشار 5 سانتی 10بار از پشت معمولی با کد GS-50

درجه فشار 4 سانتی10بار فلنج دار تابلویی با کد GS-40

درجه فشار 5 سانتی 10بار فلنج دار تابلویی با کد GS-50

درجه فشار 6 سانتی 10بار فلنج دار تابلویی با کد GS-60

درجه فشار 4 سانتی 10بار بست دار تابلویی با کد GU-40

درجه فشار 5 سانتی 10بار بست دار تابلویی با کد GU-50

درجه فشار 6 سانتی 10بار بست دار تابلویی با کد GU-60

بوبین Airtak، بوبین ایرتک

بوبین 12 و 24 ولت DC سوکت چراغدار با کد COIL DC12/24V LED

بوبین 24، 110 و 220 ولت AC سوکت چراغداربا کد COIL AC24/110/220V LED

سوکت چراغدار با کد LED Connector

بوبین چراغدار شیر 1/4 (2-2) تیپ جدید با کد 2DV030 DIN-TYPE COIL

بوبین چراغدار شیر 1/2، 3/4 و 1 اینچ (2-2) تیپ جدید با کد 2PV150/200/250 DIN-TYPE COIL

بوبین چراغدار شیر 3/8 (2-2) تیپ جدید با کد 2DV040 DIN-TYPE COIL

سوکت شیر 1/4 (2-2) تیپ جدید با کد 2DV030 Terminal

سوکت سایر شیرهای (2-2) تیپ جدید با کد 2PV150/200/250 Terminal

بوبین شیر 1/4 (2-2) تیپ قدیم با کد 2W025 COIL

بوبین شیر (2-2) بخار تیپ قدیم با کد 2L COIL

بلوک های زیرشیری Airtak، بلوک های زیرشیری ایرتک

بلوک 1/4 مانیفولد زیر شیری تک خانه با کد 200M-1F

بلوک 1/4 مانیفولد زیر شیری دو خانه با کد 200M-2F

بلوک 1/4 مانیفولد زیر شیری سه خانه با کد 200M-3F

بلوک 1/4 مانیفولد زیر شیری چهار خانه با کد 200M-4F

بلوک 1/4 مانیفولد زیر شیری پنج خانه با کد 200M-5F

بلوک 1/4 مانیفولد زیر شیری شش خانه با کد 200M-6F

بلوک 1/4 مانیفولد زیر شیری هشت خانه با کد 200M-8F

بلوک 1/4 مانیفولد زیر شیری ده خانه با کد 200M-10F

درپوش بلوک زیر شیری 1/4 با کد 200M-B

بلوک 3/8 مانیفولد زیر شیری تک خانه با کد 300M-1F

بلوک 3/8 مانیفولد زیر شیری دو خانه با کد 300M-2F

بلوک 3/8 مانیفولد زیر شیری سه خانه با کد 300M-3F

بلوک 3/8 مانیفولد زیر شیری شش خانه با کد 300M-6F

درپوش بلوک زیر شیری 3/8 با کد 300M-B

بلوک 1/2 مانیفولد زیر شیری تک خانه با کد 400M-1F

بلوک 1/2 مانیفولد زیر شیری دو خانه با کد 400M-2F

بلوک 1/2 مانیفولد زیر شیری سه خانه با کد 400M-3F

بلوک 1/2 مانیفولد زیر شیری شش خانه با کد 400M-6F

درپوش بلوک زیر شیری 1/2 با کد 400M-B

پیچ کوتاه و مهره بلوک شیر 1/8 بدنه کوچک 3V1 با کد 3V1-P30

پیچ بلند و اورینگ بلوک شیر 1/8 بدنه کوچک 3V1 با کد 3V1-P31

پایه و پیچ  بلوک شیر 1/8 بدنه کوچک 3V1 با کد 3V1-P32

ملحقات جک Airtak، ملحقات جک ایرتک

گلویی جک 32 با کد SC32-FA

گلویی جک 40 با کد SC40-FA

گلویی جک 50 با کد SC50-FA

گلویی جک 63 با کد SC63-FA

گلویی جک 80 با کد SC80-FA

گلویی جک 100 با کد SC100-FA

گلویی جک 125 ایزو با کد SI125-FA

گلویی جک 160 ایزو با کد SI160-FA

گلویی جک 200 ایزو با کد SI200-FA

گلویی جک قلمی 16 با کد MA-16-FA

گلویی جک قلمی 20 با کد MA-20-FA

گلویی جک قلمی 25 با کد MA-25-FA

گلویی جک قلمی 32 با کد MA-32-FA

گلویی جک قلمی 40 با کد MA-40-FA

کفی و لولا جک 32 با کد SC32-CA CB

کفی و لولا جک 40 با کد SC40-CA CB

کفی و لولا جک 50 با کد SC50-CA CB

کفی و لولا جک 63 با کد SC63-CA CB

کفی و لولا جک 80 با کد SC80-CA CB

کفی و لولا جک 100 با کد SC100-CA CB

کفی و لولا جک 125 با کد SI125-CA CB

کفی و لولا جک 160 با کد SI160-CA CB

کفی و لولا جک 200 با کد SI200-CA CB

پایه لولایی جک قلمی 16 با کد MA-16-SDB

پایه لولایی جک قلمی 20 با کد MA-20-SDB

پایه لولایی جک قلمی 25 با کد MA-25-SDB

پایه لولایی جک قلمی 32 با کد MA-32-SDB

پایه لولایی جک قلمی 40 با کد MA-40-SDB

بست جک 32 با کد SC32-LB

بست جک 40 با کد SC40-LB

بست جک 50 با کد SC50-LB

بست جک 63 با کد SC63-LB

بست جک 80 با کد SC80-LB

بست جک 100 با کد SC100-LB

بست جک 125 ایزو با کد SI125-LB

بست جک 160 ایزو با کد SI160-LB

بست جک 200 ایزو با کد SI200-LB

بست جک قلمی 16 با کد MA-16-LB

بست جک قلمی 20 با کد MAL-20-LB

بست جک قلمی 25 با کد MAL-25-LB

بست جک قلمی 32 با کد MAL-32-LB

بست جک قلمی 40 با کد MAL-40-LB

دو شاخه جک 32 با کد SC32-Y

دو شاخه جک 40 با کد SC40-Y

دو شاخه جک 50 و 63 با کد SC50/63-Y

دو شاخه جک 80 و 100 با کد SC80/100-Y

دو شاخه جک 125 ایزو با کد SI125-Y

دو شاخه جک 160 و 200 ایزو با کد SI160/200-Y

دو شاخه جک قلمی 16 با کد MA-16-Y

دو شاخه جک قلمی 20 با کد MAL-20-Y

دو شاخه جک قلمی 25 و32 با کد MAL-25/32-Y

دو شاخه جک قلمی 40 با کد MAL-40-Y

چشمی سر جک 32 با کد SC32-I

چشمی سر جک 40 با کد SC40-I

چشمی سر جک 50 و 63 با کد SC50/63-I

چشمی سر جک 80 و 100 با کد SC80/100-I

چشمی سر جک 125 ایزو با کد SI125-I

چشمی سر جک 160 و 200 ایزو با کد SI160/200-I

چشمی سر جک قلمی 16 با کد MA16-I

چشمی سر جک قلمی 20 با کد MAL20-I

چشمی سر جک قلمی 25 و 32 با کد MAL25/32-I

چشمی سر جک قلمی 40 با کد MAL40-I

چشمی گردان جک 32 با کد SC32-U

چشمی گردان جک 40 با کد SC40-U

چشمی گردان جک 50 و 63 با کد SC50/63-U

چشمی گردان جک 80 و 100 با کد SC80/100-U

چشمی گردان جک قلمی 20 با کد MAL20-U

چشمی گردان جک قلمی 25 و 32  با کد MAL25/32-U

چشمی گردان جک قلمی 40 با کد MAL40-U

اتصال شناور سر جک قلمی 20 با کد MAL20-F

اتصال شناور سر جک قلمی 25 و 32 با کد MAL25/32/SC32-F

اتصال شناور سر جک قلمی 40 با کد SC/MAL40-F

اتصال شناور سر جک قلمی 50 و 63 با کد SC50/63-F

اتصال شناور سر جک قلمی 80 و 100 با کد SC80/100-F

سنسورها و بست های Airtak، سنسورها و بست های ایرتک

سنسور جک کمپکت مدل Bury با کد CS1-G

سنسور جک استاندارد لامپ در بالا با کد CS1-U

سنسور جک کمپکت و دو شفت مدل Basic با کد CS1-J

سنسور جک استاندارد لامپ در جلو با کد CS1-F

سنسور جک قلمی مدل Super Mini با کد CS1-S

سنسور جک مدادی مدل Mini با کد CS1-M

بست سنسور 32 با کد SH-32

بست سنسور 40 با کد SH-40

بست سنسور 50 با کد SH-50

بست سنسور 63 با کد SH-63

بست سنسور 80 با کد SH-80

بست سنسور 100 با کد SH-100

بست سنسور 125 ایزو با کد IH125

بست سنسور 160 ایزو با کد IH160

بست سنسور 200 ایزو با کد IH200

بست سنسور جک قلمی 16 با کد B16

بست سنسور جک قلمی 20 با کد BL20

بست سنسور جک قلمی 25 با کد BL25

بست سنسور جک قلمی 32 با کد BL32

بست سنسور جک قلمی 40 با کد BL40

اگزوزهای Airtak، اگزوزهای ایرتک

اگزوز کله قندی M5 با کد BSL-M5

اگزوز کله قندی 1/8 با کد BSL-01

اگزوز کله قندی 1/4 با کد BSL-02

اگزوز کله قندی 3/8 با کد BSL-03

اگزوز کله قندی 1/2 با کد BSL-04

اگزوز کله قندی 3/4 با کد BSL-06

فلو اگزوز 1/8 با کد BESL-01

فلو اگزوز 1/4 با کد BESL-02

فلو اگزوز 3/8 با کد BESL-03

فلو اگزوز 1/2 با کد BESL-04

فلو اگزوز 3/4 با کد BESL-06

اگزوز تخت M5 با کد BSLM-M5

اگزوز تخت 1/8 با کد BSLM-01

اگزوز تخت 1/4 با کد BSLM-02

اگزوز تخت 3/8 با کد BSLM-03

اگزوز تخت 1/2 با کد BSLM-04

اگزوز تخت 4/4 با کد BSLM-06

اگزوز پلاستیکی 1/8 با کد PAL-01

اگزوز پلاستیکی 1/4 با کد PAL-02

اگزوز پلاستیکی 3/8 با کد PAL-03

اگزوز پلاستیکی 1/8 سنگی  با کد PSL-01

اگزوز پلاستیکی 1/4 سنگی  با کد PSL-02

اگزوز پلاستیکی 3/8 سنگی  با کد PSL-03

اگزوز پلاستیکی 1/2 سنگی  با کد PSL-04

شیلنگ های PU ایرتک، شیلنگ های PU - Airtak

شیلنگ 2.5*4 (آبی،نارنجی) با کد PU Tube 4*2.5

شیلنگ 4*6 (آبی،نارنجی،مشکی، بی رنگ) با کد PU Tube 6*4

شیلنگ 8*5 (آبی،نارنجی،مشکی) با کد PU Tube 8*5

شیلنگ 8*6 (آبی،نارنجی، بی رنگ) با کد PU Tube 8*6

شیلنگ 10*6.5 (آبی،نارنجی،مشکی) با کد PU Tube 10*6.5

شیلنگ 12*8 (آبی،نارنجی) با کد PU Tube 12*8

شیلنگ 10*12(آبی،نارنجی) با کد PU Tube 12*10

شیلنگ بر با کد Tube Cutter

شیلنگ 5*8 فنری 6 متری با کد PU Coil tube 8*5-6m

شیلنگ 5*8 فنری 9 متری با کد PU Coil tube 8*5-9m

شیلنگ 5*8 فنری 15 متری با کد PU Coil tube 8*5-15m

شیلنگ 6.5*10 فنری 6 متری با کد PU Coil tube 10*6.5-6m

شیلنگ 6.5*10 فنری9 متری با کد PU Coil tube 10*6.5-9m

شیلنگ 6.5*10 فنری 15 متری با کد PU Coil tube 10*6.5-15m

شیلنگ 8*12 فنری 6 متری با کد PU Coil tube 12*8-6m

شیلنگ 8*12 فنری 9 متری با کد PU Coil tube 12*8-9m

شیلنگ 8*12 فنری 15 متری با کد PU Coil tube 12*8-15m

امتیاز دهید

نظرات و پیشنهادات

Top