ریشه اصلی

محصولات شرکت CBC

اتصال مستقیم CBC

اتصال مستقیم با شماره فنی CPC 3-M5 و نمره 3-M5

اتصال مستقیم با شماره فنی CPC 3-01 و نمره 3-1/8

اتصال مستقیم با شماره فنی CPC 3-02 و نمره 3-1/4

اتصال مستقیم با شماره فنی CPC 4-M5 و نمره 4-M5

اتصال مستقیم با شماره فنی CPC 4-M6 و نمره 4-M6

اتصال مستقیم با شماره فنی CPC4-01 و نمره 4-1/8

اتصال مستقیم با شماره فنی CPC4-02 و نمره 4-1/4

اتصال مستقیم با شماره فنی CPC4-03 و نمره 4-3/8

اتصال مستقیم با شماره فنی CPC4-04 و نمره 4-1/2

اتصال مستقیم با شماره فنی CPC 1/4-1/4 و نمره 1/4-1/4

اتصال مستقیم با شماره فنی CPC 5-M5 و نمره 5-M5

اتصال مستقیم با شماره فنی CPC5-01 و نمره 5-1/8

اتصال مستقیم با شماره فنی CPC5-02 و نمره 5-1/4

اتصال مستقیم با شماره فنی CPC 6-M5 و نمره 6-M5

اتصال مستقیم با شماره فنی CPC 6-M6 و نمره 6-M6

اتصال مستقیم با شماره فنی CPC6-01 و نمره 6-1/8

اتصال مستقیم با شماره فنی CPC6-02 و نمره 6-1/4

اتصال مستقیم با شماره فنی CPC6-03 و نمره 6-3/8

اتصال مستقیم با شماره فنی CPC6-04 و نمره 6-1/2

اتصال مستقیم با شماره فنی CPC 8-M5 و نمره 8-M5

اتصال مستقیم با شماره فنی CPC8-01 و نمره 8-1/8

اتصال مستقیم با شماره فنی CPC8-02 و نمره 8-1/4

اتصال مستقیم با شماره فنی CPC8-03 و نمره 8-3/8

اتصال مستقیم با شماره فنی CPC8-04 و نمره 8-1/2

اتصال مستقیم با شماره فنی CPC10-01 و نمره 10-1/8

اتصال مستقیم با شماره فنی CPC10-02 و نمره 10-1/4

اتصال مستقیم با شماره فنی CPC10-03 و نمره 10-3/8

اتصال مستقیم با شماره فنی CPC10-04 و نمره 10-1/2

اتصال مستقیم با شماره فنی CPC12-01 و نمره 12-1/8

اتصال مستقیم با شماره فنی CPC12-02 و نمره 12-1/4

اتصال مستقیم با شماره فنی CPC12-03 و نمره 12-3/8

اتصال مستقیم با شماره فنی CPC12-04 و نمره 12-1/2

اتصال مستقیم با شماره فنی CPC14-03 و نمره 14-3/8

اتصال مستقیم با شماره فنی CPC14-04 و نمره 14-1/2

اتصال مستقیم با شماره فنی CPC16-02 و نمره 16-1/4

اتصال مستقیم با شماره فنی CPC16-03 و نمره 16-3/8

اتصال مستقیم با شماره فنی CPC16-04 و نمره 16-1/2

زانو گردان با شماره فنی CPL 4-M5 و نمره 4-M5

زانو گردان با شماره فنی CPL 4-M6 و نمره 4-M6

زانو گردان با شماره فنی CPL4-01 و نمره 4-1/8

زانو گردان با شماره فنی CPL4-02 و نمره 4-1/4

زانو گردان با شماره فنی CPL 6-M5 و نمره 6-M5

زانو گردان با شماره فنی CPL 6-M6 و نمره 6-M6

زانو گردان با شماره فنی CPL6-01 و نمره 6-1/8

زانو گردان با شماره فنی CPL6-02 و نمره 6-1/4

زانو گردان با شماره فنی CPL6-03 و نمره 6-3/8

زانو گردان با شماره فنی CPL6-04 و نمره 6-1/2

زانو گردان با شماره فنی CPL8-01 و نمره 8-1/8

زانو گردان با شماره فنی CPL8-02 و نمره 8-1/4

زانو گردان با شماره فنی CPL8-03 و نمره 8-3/8

زانو گردان با شماره فنی CPL8-04 و نمره 8-1/2

زانو گردان با شماره فنی CPL10-01 و نمره 10-1/8

زانو گردان با شماره فنی CPL10-02 و نمره 10-1/4

زانو گردان با شماره فنی CPL10-03 و نمره 10-3/8

زانو گردان با شماره فنی CPL10-04 و نمره 10-1/2

زانو گردان با شماره فنی CPL12-01 و نمره 12-1/8

زانو گردان با شماره فنی CPL12-02 و نمره 12-1/4

زانو گردان با شماره فنی CPL12-03 و نمره 12-3/8

زانو گردان با شماره فنی CPL12-04 و نمره 12-1/2

زانو گردان با شماره فنی CPL14-03 و نمره 14-3/8

زانو گردان با شماره فنی CPL14-04 و نمره 14-1/2

زانو گردان با شماره فنی CPL16-03 و نمره 16-3/8

زانو گردان با شماره فنی CPL16-04 و نمره 16-1/2

زانو دو تکه CPH

زانو دو ته با شماره فنی CPH 6-01 و نمره  6-1/8

زانو دو ته با شماره فنی CPH 6-02 و نمره  6-1/4

زانو دو ته با شماره فنی CPH 8-01 و نمره  8-1/8

زانو دو ته با شماره فنی CPH 8-02 و نمره  8-1/4

زانو دو ته با شماره فنی CPH 10-02 و نمره  10-1/4

زانو مینیاتوری CPLL-G-C

زانو مینیاتوری با شماره فنی CPLL-G-C 4-M5 و نمره 4-M5

زانو مینیاتوری کوتاه با شماره فنی CPLL-G-C 4-M5 و نمره 4-M5

رابط تابلویی CPMM

رابط تابلویی با شماره فنی CPMM 4 و نمره 4

رابط تابلویی با شماره فنی CPMM 6 و نمره 6

رابط تابلویی با شماره فنی CPMM 8 و نمره 8

رابط تابلویی با شماره فنی CPMM 10 و نمره 10

رابط تابلویی با شماره فنی CPMM 12 و نمره 12

رابط تابلویی با شماره فنی CPMM 14 و نمره 14

رابط تابلویی با شماره فنی CPMM 16 و نمره 16

سه راهی وسط رزوه CPB

سه راهی وسط رزوه  با شماره فنی CPB 4-M5 و نمره 4-M5

سه راهی وسط رزوه  با شماره فنی CPB4-01 و نمره 4-1/8

سه راهی وسط رزوه  با شماره فنی CPB4-02 و نمره 4-1/4

سه راهی وسط رزوه  با شماره فنی CPB 6-M5 و نمره 6-M5

سه راهی وسط رزوه  با شماره فنی CPB 6-M6 و نمره 6-M6

سه راهی وسط رزوه  با شماره فنی CPB6-01 و نمره 6-1/8

سه راهی وسط رزوه  با شماره فنی CPB6-02 و نمره 6-1/4

سه راهی وسط رزوه  با شماره فنی CPB6-03 و نمره 6-3/8

سه راهی وسط رزوه  با شماره فنی CPB6-04 و نمره 6-1/2

سه راهی وسط رزوه  با شماره فنی CPB8-01 و نمره 8-1/8

سه راهی وسط رزوه  با شماره فنی CPB8-02 و نمره 8-1/4

سه راهی وسط رزوه  با شماره فنی CPB8-03 و نمره 8-3/8

سه راهی وسط رزوه  با شماره فنی CPB8-04 و نمره 8-1/2

سه راهی وسط رزوه  با شماره فنی CPB10-01 و نمره 10-1/8

سه راهی وسط رزوه  با شماره فنی CPB10-02 و نمره 10-1/4

سه راهی وسط رزوه  با شماره فنی CPB10-03 و نمره 10-3/8

سه راهی وسط رزوه  با شماره فنی CPB10-04 و نمره 10-1/2

سه راهی وسط رزوه  با شماره فنی CPB12-01 و نمره 12-1/8

سه راهی وسط رزوه  با شماره فنی CPB12-02 و نمره 12-1/4

سه راهی وسط رزوه  با شماره فنی CPB12-03 و نمره 12-3/8

سه راهی وسط رزوه  با شماره فنی CPB12-04 و نمره 12-1/2

سه راهی وسط رزوه  با شماره فنی CPB14-04 و نمره 14-1/2

سه راهی وسط رزوه  با شماره فنی CPB16-04 و نمره 16-1/2

سه راهی بغل رزوه CPD

سه راهی بغل رزوه  با شماره فنی CPD4-01 و نمره 4-1/8

سه راهی بغل رزوه  با شماره فنی CPD4-02 و نمره 4-1/4

سه راهی بغل رزوه  با شماره فنی CPD6-01 و نمره 6-1/8

سه راهی  بغل رزوه  با شماره فنی CPD6-02 و نمره 6-1/4

سه راهی  بغل رزوه  با شماره فنی CPD6-03 و نمره 6-3/8

سه راهی بغل رزوه  با شماره فنی CPD6-04 و نمره 6-1/2

سه راهی  بغل رزوه  با شماره فنی CPD8-01 و نمره 8-1/8

سه راهی  بغل رزوه  با شماره فنی CPD8-02 و نمره 8-1/4

سه راهی  بغل رزوه  با شماره فنی CPD8-03 و نمره 8-3/8

سه راهی  بغل رزوه  با شماره فنی CPD8-04 و نمره 8-1/2

سه راهی  بغل رزوه  با شماره فنی CPD10-01 و نمره 10-1/8

سه راهی  بغل رزوه  با شماره فنی CPD10-02 و نمره 10-1/4

سه راهی  بغل رزوه  با شماره فنی CPD10-03 و نمره 10-3/8

سه راهی  بغل رزوه  با شماره فنی CPD10-04 و نمره 10-1/2

سه راهی  بغل  رزوه  با شماره فنی CPD12-02 و نمره 12-1/4

سه راهی  بغل رزوه  با شماره فنی CPD12-03 و نمره 12-3/8

سه راهی  بغل رزوه  با شماره فنی CPD12-04 و نمره 12-1/2

سه راهی  بغل رزوه  با شماره فنی CPD16-04 و نمره 16-1/2

سه راهی Y وسط رزوه CPX

سه راهی Y  وسط رزوه  با شماره فنی CPX4-01 و نمره 4-1/8

سه راهی Y  وسط رزوه  با شماره فنی CPX4-02 و نمره 4-1/4

سه راهی Y  وسط رزوه  با شماره فنی CPX6-01 و نمره 6-1/8

سه راهی Y وسط رزوه  با شماره فنی CPX6-02 و نمره 6-1/4

سه راهی Y  وسط رزوه  با شماره فنی CPX6-03 و نمره 6-3/8

سه راهی Y  وسط رزوه  با شماره فنی CPX6-04 و نمره 6-1/2

سه راهی Y  وسط رزوه  با شماره فنی CPX8-01 و نمره 8-1/8

سه راهی Y  وسط رزوه  با شماره فنی CPX8-02 و نمره 8-1/4

سه راهی Y  وسط رزوه  با شماره فنی CPX8-03 و نمره 8-3/8

سه راهی Y  وسط رزوه  با شماره فنی CPX8-04 و نمره 8-1/2

سه راهی Y  وسط رزوه  با شماره فنی CPX10-02 و نمره 10-1/4

سه راهی Y  وسط رزوه  با شماره فنی CPX10-03 و نمره 10-3/8

سه راهی Y  وسط رزوه  با شماره فنی CPX10-04 و نمره 10-1/2

سه راهی Y  وسط رزوه  با شماره فنی CPX12-02 و نمره 12-1/4

سه راهی Y  وسط رزوه  با شماره فنی CPX12-03 و نمره 12-3/8

سه راهی Y  وسط رزوه  با شماره فنی CPX12-04 و نمره 12-1/2

سه راهی Y  وسط رزوه  با شماره فنی CPX14-04 و نمره 14-1/2

سه راهی CPE برند CBC

سه راهی نمره 4 با شماره فنی CPE 4

سه راهی نمره 5 با شماره فنی CPE 5

سه راهی نمره 6 با شماره فنی CPE 6

سه راهی نمره 8 با شماره فنی CPE 8

سه راهی نمره 10 با شماره فنی CPE 10

سه راهی نمره 12 با شماره فنی CPE 12

سه راهی نمره 14 با شماره فنی CPE 14

سه راهی نمره 16 با شماره فنی CPE 16 

سه راهی CPY Y برند CBC

سه راهی نمره 4Y با شماره فنی CPY 4

سه راهی نمره 5Y با شماره فنی CPY 5

سه راهی نمره 6Y با شماره فنی CPY 6

سه راهی نمره 8Y با شماره فنی CPY 8

سه راهی نمره 10Y با شماره فنی CPY 10

سه راهی نمره 12Y با شماره فنی CPY 12

سه راهی نمره 14Y با شماره فنی CPY 14

سه راهی نمره 16Y با شماره فنی CPY 16 

چهار راه شیلنگخور نمره 4 با شماره فنی CPZA 4

چهار راه شیلنگخور نمره 6 با شماره فنی CPZA 6

چهار راه شیلنگخور نمره 8 با شماره فنی CPZA 8

چهار راه شیلنگخور نمره 10 با شماره فنی CPZA 10

چهار راه شیلنگخور نمره 12 با شماره فنی CPZA12

سه راهی متغیر CPEG برند CBC

سه راهی متغیر نمره 4-6 با شماره فنی CPEG 6-4

سه راهی متغیر نمره 8-6 با شماره فنی CPEG 6-4

سه راهی متغیر نمره 10-6 با شماره فنی CPEG 6-4

سه راهی متغیر نمره 12-6 با شماره فنی CPEG 6-4

سه راهی متغیر نمره 6-8 با شماره فنی CPEG 6-4

سه راهی متغیر نمره 10-8 با شماره فنی CPEG 6-4

سه راهی متغیر نمره 12-8 با شماره فنی CPEG 6-4

سه راهی متغیر نمره 12-10 با شماره فنی CPEG 6-4

سه راهی متغیر نمره 16-12 با شماره فنی CPEG 6-4

سه راهی متغیر نمره 141-12 با شماره فنی CPEG 6-4

سه راهی متغیر نمره 16-14 با شماره فنی CPEG 6-4

سه راهی متغیر Y سری CPW برند CBC

سه راهی متغیر Y نمره 4-6 با شماره فنی CPW 6-4

سه راهی متغیر Y نمره 6-8 با شماره فنی CPW 8-6

سه راهی متغیر Y نمره 8-10 با شماره فنی CPW 10-8

سه راهی متغیر Y نمره 8-12 با شماره فنی CPW  12-8

سه راهی متغیر Y نمره 10-12 با شماره فنی CPW  12-10

رابط لوله ای CPGJ برند CBC

رابط لوله ای 6-4 باره فنی CPGJ 4-6

رابط لوله ای 8-4 باره فنی CPGJ 4-8

رابط لوله ای 8-6 باره فنی CPGJ 6-8

رابط لوله ای 10-6 باره فنی CPGJ 6-10

رابط لوله ای 10-8 باره فنی CPGJ 8-10

رابط لوله ای 12-8 باره فنی CPGJ 8-12

رابط لوله ای 12-10 باره فنی CPGJ 10-12

اتصال مستقیم فلزی CMPC برند CBC

اتصال مستقیم فلزی با شماره فنی CMPC 4-M5 و نمره 4-M5

اتصال مستقیم فلزی با شماره فنی CMPC4-01 و نمره 4-1/8

اتصال مستقیم فلزی با شماره فنی CMPC4-02 و نمره 4-1/4

اتصال مستقیم فلزی با شماره فنی CMPC4-03 و نمره 4-3/8

اتصال مستقیم فلزی با شماره فنی CMPC4-04 و نمره 4-1/2

اتصال مستقیم فلزی با شماره فنی CMPC5-01 و نمره 5-1/8

اتصال مستقیم فلزی با شماره فنی CMPC5-02 و نمره 5-1/4

اتصال مستقیم فلزی با شماره فنی CMPC 6-M5 و نمره 6-M5

اتصال مستقیم فلزی با شماره فنی CMPC6-01 و نمره 6-1/8

اتصال مستقیم فلزی با شماره فنی CMPC6-02 و نمره 6-1/4

اتصال مستقیم فلزی با شماره فنی CMPC6-03 و نمره 6-3/8

اتصال مستقیم فلزی با شماره فنی CMPC6-04 و نمره 6-1/2

اتصال مستقیم فلزی با شماره فنی CPC8-01 و نمره 8-1/8

اتصال مستقیم فلزی با شماره فنی CMPC8-02 و نمره 8-1/4

اتصال مستقیم فلزی با شماره فنی CMPC8-03 و نمره 8-3/8

اتصال مستقیم فلزی با شماره فنی CMPC8-04 و نمره 8-1/2

اتصال مستقیم فلزی با شماره فنی CMPC10-01 و نمره 10-1/8

اتصال مستقیم فلزی با شماره فنی CMPC10-02 و نمره 10-1/4

اتصال مستقیم فلزی با شماره فنی CMPC10-03 و نمره 10-3/8

اتصال مستقیم فلزی با شماره فنی CMPC10-04 و نمره 10-1/2

اتصال مستقیم فلزی با شماره فنی CMPC12-01 و نمره 12-1/8

اتصال مستقیم فلزی با شماره فنی CMPC12-02 و نمره 12-1/4

اتصال مستقیم فلزی با شماره فنی CMPC12-03 و نمره 12-3/8

اتصال مستقیم فلزی با شماره فنی CMPC12-04 و نمره 12-1/2

اتصال مستقیم فلزی با شماره فنی CMPC14-02 و نمره 14-1/4

اتصال مستقیم فلزی با شماره فنی CMPC14-03 و نمره 14-3/8

اتصال مستقیم فلزی با شماره فنی CMPC14-04 و نمره 14-1/2

اتصال مستقیم فلزی با شماره فنی CMPC16-03 و نمره 16-3/8

اتصال مستقیم فلزی با شماره فنی CMPC16-04 و نمره 16-1/2

زانو گردان فلزی سری CMPL برند CBC

زانو گردان فلزی با شماره فنی CMPL 4-M5 و نمره 4-M5

زانو گردان فلزی با شماره فنی CMPL4-01 و نمره 4-1/8

زانو گردان فلزی با شماره فنی CMPL4-02 و نمره 4-1/4

زانو گردان فلزی با شماره فنی CMPL4-03 و نمره 4-3/8

زانو گردان فلزی با شماره فنی CMPL4-04 و نمره 4-1/2

زانو گردان فلزی با شماره فنی CMPL5-01 و نمره 5-1/8

زانو گردان فلزی با شماره فنی CMPL5-02 و نمره 5-1/4

زانو گردان فلزی با شماره فنی CMPL 6-M5 و نمره 6-M5

زانو گردان فلزی با شماره فنی CMPL6-01 و نمره 6-1/8

زانو گردان فلزی با شماره فنی CMPL6-02 و نمره 6-1/4

زانو گردان فلزی با شماره فنی CMPL6-03 و نمره 6-3/8

زانو گردان فلزی با شماره فنی CMPL6-04 و نمره 6-1/2

زانو گردان فلزی با شماره فنی CPL8-01 و نمره 8-1/8

زانو گردان فلزی با شماره فنی CMPL8-02 و نمره 8-1/4

زانو گردان فلزی با شماره فنی CMPL8-03 و نمره 8-3/8

زانو گردان فلزی با شماره فنی CMPL8-04 و نمره 8-1/2

زانو گردان فلزی با شماره فنی CMPL10-01 و نمره 10-1/8

زانو گردان فلزی با شماره فنی CMPL10-02 و نمره 10-1/4

زانو گردان فلزی با شماره فنی CMPL10-03 و نمره 10-3/8

زانو گردان فلزی با شماره فنی CMPL10-04 و نمره 10-1/2

زانو گردان فلزی با شماره فنی CMPL12-01 و نمره 12-1/8

زانو گردان فلزی با شماره فنی CMPL12-02 و نمره 12-1/4

زانو گردان فلزی با شماره فنی CMPL12-03 و نمره 12-3/8

زانو گردان فلزی با شماره فنی CMPL12-04 و نمره 12-1/2

زانو گردان فلزی با شماره فنی CMPL14-02 و نمره 14-1/4

زانو گردان فلزی با شماره فنی CMPL14-03 و نمره 14-3/8

زانو گردان فلزی با شماره فنی CMPL14-04 و نمره 14-1/2

زانو گردان فلزی با شماره فنی CMPL16-03 و نمره 16-3/8

زانو گردان فلزی با شماره فنی CMPL16-04 و نمره 16-1/2

مستقیم مادگی داخل دنده سری CPCF

مستقیم مادگی داخل دنده با شماره فنی CPCF 4-M5 و نمره 4-M5

مستقیم مادگی داخل دنده با شماره فنی CPCF4-01 و نمره 4-1/8

مستقیم مادگی داخل دنده با شماره فنی CPCF4-02 و نمره 4-1/4

مستقیم مادگی داخل دنده با شماره فنی CPCF6-01 و نمره 6-1/8

مستقیم مادگی داخل دنده با شماره فنی CPCF6-02 و نمره 6-1/4

مستقیم مادگی داخل دنده با شماره فنی CPCF6-03 و نمره 6-3/8

مستقیم مادگی داخل دنده با شماره فنی CPCF6-04 و نمره 6-1/2

مستقیم مادگی داخل دنده با شماره فنی CPCF8-01 و نمره 8-1/8

مستقیم مادگی داخل دنده با شماره فنی CPCF8-02 و نمره 8-1/4

مستقیم مادگی داخل دنده با شماره فنی CPCFL8-03 و نمره 8-3/8

مستقیم مادگی داخل دنده با شماره فنی CPCF8-04 و نمره 8-1/2

مستقیم مادگی داخل دنده با شماره فنی CPCF10-01 و نمره 10-1/8

مستقیم مادگی داخل دنده با شماره فنی CPCF10-02 و نمره 10-1/4

مستقیم مادگی داخل دنده با شماره فنی CPCF10-03 و نمره 10-3/8

مستقیم مادگی داخل دنده با شماره فنی CPCF10-04 و نمره 10-1/2

مستقیم مادگی داخل دنده با شماره فنی CPCF12-02 و نمره 12-1/4

مستقیم مادگی داخل دنده با شماره فنی CPCF12-03 و نمره 12-3/8

مستقیم مادگی داخل دنده با شماره فنی CPCF12-04 و نمره 12-1/2

رابط شیلنگ خور سری CPU برند CBC

رابط شیلنگ خور نمره 3 با شماره فنی CPU 3

رابط شیلنگ خور نمره 4 با شماره فنی CPU 4

رابط شیلنگ خور نمره 5 با شماره فنی CPU 5

رابط شیلنگ خور نمره 6 با شماره فنی CPU 6

رابط شیلنگ خور نمره 8 با شماره فنی CPU 8

رابط شیلنگ خور نمره 10 با شماره فنی CPU 10

رابط شیلنگ خور نمره 12 با شماره فنی CPU 12

رابط شیلنگ خور نمره 14 با شماره فنی CPU 14

رابط شیلنگ خور نمره 16 با شماره فنی CPU 16

رابط متغیر سری CPG برند CBC

رابط متغیر نمره 4-5 با شماره فنی CPG 4-5

رابط متغیر نمره 4-6 با شماره فنی CPG 4-6

رابط متغیر نمره 4-8 با شماره فنی CPG 4-8

رابط متغیر نمره 8-6 با شماره فنی CPG 8-6

رابط متغیر نمره 6-10 با شماره فنی CPG 6-10

رابط متغیر نمره 8-10 با شماره فنی CPG 8-10

رابط متغیر نمره 6-12 با شماره فنی CPG 6-12

رابط متغیر نمره 8-12 با شماره فنی CPG 8-12

رابط متغیر نمره 10-12 با شماره فنی CPG 10-12

رابط متغیر نمره 12-14 با شماره فنی CPG 12-14

رابط متغیر نمره 12-16 با شماره فنی CPG 12-16

رابط متغیر نمره 14-16 با شماره فنی CPG 14-16

زانویی دو طرفه شیلنگ خور CPV برند CPC

زانویی دو طرفه شیلنگ خور نمره 4 با شماره فنی CPV4

زانویی دو طرفه شیلنگ خور نمره 6 با شماره فنی CPV6

زانویی دو طرفه شیلنگ خور نمره 8 با شماره فنی CPV8

زانویی دو طرفه شیلنگ خور نمره 10 با شماره فنی CPV10

زانویی دو طرفه شیلنگ خور نمره 12 با شماره فنی CPV12

زانویی دو طرفه شیلنگ خور نمره 14 با شماره فنی CPV14

زانویی دو طرفه شیلنگ خور نمره 16 با شماره فنی CPV16

فوکنترل سرجکی CJSC برند CBC

فوکنترل سرجکی با شماره فنی CJSC4-M5 و نمره 4-M5

فوکنترل سرجکی با شماره فنی CJSC4-01 و نمره 4-1/8

فوکنترل سرجکی با شماره فنی CJSC4-02 و نمره 4-1/4

فوکنترل سرجکی با شماره فنی CJSC6-M5 و نمره 6-M5

فوکنترل سرجکی با شماره فنی CJSC6-01 و نمره 6-1/8

فوکنترل سرجکی با شماره فنی CJSC6-02 و نمره 6-1/4

فوکنترل سرجکی با شماره فنی CJSC6-03 و نمره 6-3/8

فوکنترل سرجکی با شماره فنی CJSC6-04 و نمره 6-1/2

فوکنترل سرجکی با شماره فنی CJSC8-01 و نمره 8-1/8

فوکنترل سرجکی با شماره فنی CJSC8-02 و نمره 8-1/4

فوکنترل سرجکی با شماره فنی CJSC8-03 و نمره 8-3/8

فوکنترل سرجکی با شماره فنی CJSC8-04 و نمره 8-1/2

فوکنترل سرجکی با شماره فنی CJSC10-01 و نمره 10-1/8

فوکنترل سرجکی با شماره فنی CJSC10-02 و نمره 10-1/4

فوکنترل سرجکی با شماره فنی CJSC10-03 و نمره 10-3/8

فوکنترل سرجکی با شماره فنی CJSC10-04 و نمره 10-1/2

فوکنترل سرجکی با شماره فنی CJSC12-01 و نمره 12-1/8

فوکنترل سرجکی با شماره فنی CJSC12-02 و نمره 12-1/4

فوکنترل سرجکی با شماره فنی CJSC12-03 و نمره 12-3/8

فوکنترل سرجکی با شماره فنی CJSC12-04 و نمره 12-1/2

فوکنترل سرجکی با شماره فنی CJSC16-04 و نمره 16-1/2

رابط کنترل فلوسرجکی CGPA برند CBC

رابط کنترل فلوسرجکی نمره 4 با شماره فنی CGPA 4

رابط کنترل فلوسرجکی نمره 6 با شماره فنی CGPA 6

رابط کنترل فلوسرجکی نمره 8 با شماره فنی CGPA 8

رابط کنترل فلوسرجکی نمره 10 با شماره فنی CGPA 10

رابط کنترل فلوسرجکی نمره 12 با شماره فنی CGPA 12

چند راهه CPK برند CBC

چند راهه نمره 4 با شماره فنی CPK 4

چند راهه نمره 6 با شماره فنی CPK 6

چند راهه نمره 8 با شماره فنی CPK 8

چند راهه نمره 10 با شماره فنی CPK 10

چند راهه نمره 12 با شماره فنی CPK 12

چند راهه متغیر CPKG برند CBC

چند راهه متغیر نمره 6-4 با شماره فنی CPKG 6-4

چند راهه متغیر نمره 8-4 با شماره فنی CPKG 8-4

چند راهه متغیر نمره 8-6 با شماره فنی CPKG 8-6

چند راهه متغیر نمره 10-6 با شماره فنی CPKG 10-6

چند راهه متغیر نمره 10-8 با شماره فنی CPKG 10-8

چند راهه متغیر نمره 10-12 با شماره فنی CPKG 10-12

چند راهه تبدیلی CPKB برند CBC

چند راهه تبدیلی نمره 1/8 با شماره فنی CPKB 6-01

چند راهه تبدیلی نمره 1/4 با شماره فنی CPKB 6-02

چند راهه تبدیلی نمره 1/8 با شماره فنی CPKB 8-01

چند راهه تبدیلی نمره 1/4 با شماره فنی CPKB 8-02

چند راهه تبدیلی نمره 10-1/4 با شماره فنی CPKB 10-02

زانو چند راهه CPGL برند CBC

زانو چند راهه نمره 6-1/8 با شماره فنی CPGL 2-6-G01

زانو چند راهه نمره 6-1/4 با شماره فنی CPGL 2-6-G02

زانو چند راهه نمره 8-1/8 با شماره فنی CPGL 2-8-G01

زانو چند راهه نمره 8-1/4 با شماره فنی CPGL 2-8-G02

فلو کنترل سرجکی CMNSE برند CBC

فوکنترل سرجکی با شماره فنی CMNSE4-M5 و نمره 4-M5

فوکنترل سرجکی با شماره فنی CMNSE4-01 و نمره 4-1/8

فوکنترل سرجکی با شماره فنی CMNSE4-02 و نمره 4-1/4

فوکنترل سرجکی با شماره فنی CMNSE6-M5 و نمره 6-M5

فوکنترل سرجکی با شماره فنی CMNSE6-01 و نمره 6-1/8

فوکنترل سرجکی با شماره فنی CMNSE6-02 و نمره 6-1/4

فوکنترل سرجکی با شماره فنی CMNSE6-03 و نمره 6-3/8

فوکنترل سرجکی با شماره فنی CMNSE8-01 و نمره 8-1/8

فوکنترل سرجکی با شماره فنی CMNSE8-02 و نمره 8-1/4

فوکنترل سرجکی با شماره فنی CMNSE8-03 و نمره 8-3/8

فوکنترل سرجکی با شماره فنی CMNSE8-04 و نمره 8-1/2

فوکنترل سرجکی با شماره فنی CMNSE10-02 و نمره 10-1/4

فوکنترل سرجکی با شماره فنی CMNSE10-03 و نمره 10-3/8

فوکنترل سرجکی با شماره فنی CMNSE10-04 و نمره 10-1/2

فوکنترل سرجکی با شماره فنی CMNSE12-02 و نمره 12-1/4

فوکنترل سرجکی با شماره فنی CMNSE12-03 و نمره 12-3/8

فوکنترل سرجکی با شماره فنی CMNSE12-04 و نمره 12-1/2

سه راهی تبدیلی CMPTG برند CBC

سه راهی تبدیلی نمره 8-6 با شماره فنی CMPTG 08-06

سه راهی تبدیلی نمره 10-08 با شماره فنی CMPTG 10-08

سه راهی تبدیلی نمره 12-10 با شماره فنی CMPTG 12-10

فلو کنترل بین راهی CMNSF برند CBC

فلو کنترل بین راهی نمره 4 با شماره فنی CMNSF 04

فلو کنترل بین راهی نمره 6 با شماره فنی CMNSF 06

فلو کنترل بین راهی نمره 8 با شماره فنی CMNSF 08

فلو کنترل بین راهی نمره 10 با شماره فنی CMNSF 10

فلو کنترل بین راهی نمره 12 با شماره فنی CMNSF 12

چهارراهی CMPZA برند CBC

چهارراهی نمره 4 با شماره فنی CMPZA 04

چهارراهی نمره 6 با شماره فنی CMPZA 06

چهارراهی نمره 8 با شماره فنی CMPZA 08

چهارراهی نمره 10 با شماره فنی CMPZA 10

چهارراهی نمره 12 با شماره فنی CMPZA 12

رابط مهره ای CRPUC برند CBC

رابط مهره ای نمر 4 با شماره فنی CRPUC 04

رابط مهره ای نمر 5 با شماره فنی CRPUC 05

رابط مهره ای نمر 6 با شماره فنی CRPUC 06

رابط مهره ای نمر 8 با شماره فنی CRPUC 08

رابط مهره ای نمر 10 با شماره فنی CRPUC 10

رابط مهره ای نمر 12 با شماره فنی CRPUC 12

رابط مهره ای نمر 14 با شماره فنی CRPUC 14

رابط مهره ای نمر 16 با شماره فنی CRPUC 16

امتیاز دهید

نظرات و پیشنهادات

Top