ریشه اصلی

محصولات شرکت CDC

رابط مستقیم CDC

PC 6-3/8، PC 6-1/4، PC 6-1/8، PC 6-M6، PC 6-M5، PC 4-1/4، PC 4-1/8، PC 4-M6، PC 4-M5

PC16-1/2، PC16-3/8، PC 14-1/2، PC 14-3/8، PC 12-1/4، PC12-1/2، PC 12-3/8، PC 10-1/2، PC 10-3/8

PC 10-1/4، PC 10-1/8، PC 8-1/2، PC 8-3/8، PC 8-1/4، PC 8-1/8، PC 6-1/2

تبدیل مستقیم CDC

PG 1612، PG 1210، PG 1208، PG 1008، PG 1006، PG 0806، PG 0804، PG 0604

فلوکنترل بین راهی CDC

NSF 04، NSF06، NSF08، NSF10، NSF12

شیر یکطرفه CDC

CVPU 12، CVPU 10، CVPU 08، CVPU 06، CVPU 04

فلوکنترل سر جکی CDC

NSC 4-M5، NSC 4-01، NSC 4-02، NSC 6-M5، NSC 6-01، NSC 6-02، NSC 6-03، NSC 8-01، NSC 8-02، NSC 8-03، NSC 8-04

NSC 10-01، NSC 10-02، NSC 10-03، NSC 10-04، NSC 12-01، NSC 12-02، NSC 12-03

رابط شیلنگ خور CDC

PUC 1600، PUC 1400، PUC 1200، PUC 1000، PUC 0800، PUC 0600، PUC 0400

زانو شیلنگ خور CDC

PUL 1600، PUL 1200، PUL 1000، PUL 0800، PUL 0600، PUL 0400

سه راهی شیلنگ خور CDC

PUT 1600، PUT 1400، PUT 1200، PUT 1000، PUT 0800، PUT 0600، PUT 0400

زانو CDC

PL4-M5، PL4-1/8، PL4-1/4، PL6-M5، PL6-M6، PL6-1/8، PL6-1/4، PL6-3/8، PL6-1/2

PL8-1/8، PL8-1/4، PL8-3/8، PL8-1/2، PL10-1/8، PL10-1/4، PL10-3/8، PL10-1/2

PL12-1/4، PL12-3/8، PL12-1/2، PL14-1/2، PL16-3/8، PL16-1/2

امتیاز دهید

نظرات و پیشنهادات

Top