ریشه اصلی

شاکو

شاکو

شیربرقی های پنوماتیک Shako

شیر پنوماتیک 3/2 نرمال بسته ایستاده 1/8 اینچ با شماره فنی PU320-01S-NC

شیر پنوماتیک 3/2 نرمال بسته ایستاده 1/4 اینچ با شماره فنی PU320-02S-NC

شیر پنوماتیک 3/2 نرمال باز ایستاده 1/8 اینچ با شماره فنی PU320N-01S

شیر پنوماتیک 3/2 نرمال باز ایستاده 1/4 اینچ با شماره فنی PU320N-02S

شیر پنوماتیک 3/2 نرمال بسته 1/4 اینچ با شماره فنی PU322-02S-NC

شیر پنوماتیک 3/2 نرمال بسته 3/8 اینچ با شماره فنی PU322-03S-NC

شیر پنوماتیک 3/2 نرمال بسته 1/2 اینچ با شماره فنی PU322-04S-NC

شیر پنوماتیک 3/2 نرمال باز 1/4 اینچ با شماره فنی PU322N-02S

شیر پنوماتیک تک بوبین 5/2 سایز 1/8 اینچ با شماره فنی PU520-01D

شیر پنوماتیک تک بوبین 5/2 سایز 1/4 اینچ با شماره فنی PU520-02D

شیر پنوماتیک تک بوبین 5/2 سایز 3/8 اینچ با شماره فنی PU520-03D

شیر پنوماتیک تک بوبین 5/2 سایز 1/2 اینچ با شماره فنی PU520-04D

شیر مینیاتوری  سایز 1/8 اینچ با شماره فنی AM520-01

شیر پنوماتیک دو بوبین 5/2 سایز 1/8 اینچ با مشخصه PU520-01D

شیر پنوماتیک دو بوبین 5/2 سایز 1/4 اینچ با مشخصه PU520-02D

شیر پنوماتیک دو بوبین 5/2 سایز 3/8 اینچ با مشخصه PU520-03DS

شیر پنوماتیک دو بوبین 5/2 سایز 1/2 اینچ با مشخصه PU520-04D

شیر پنوماتیک دو بوبین 5/3 سایز 1/4 اینچ با مشخصه PU530-02D

شیر پنوماتیک دو بوبین 5/3 سایز 3/8 اینچ با مشخصه PU530-03D

شیر پنوماتیک دو بوبین 5/3 سایز 1/2 اینچ با مشخصه PU530-04D

شیرهای (یا) ، شیرهای (و) ، شیرهای یکطرفه ، فلوکنترل ، شیرهای تخلیه سریع

شیرهای (Or)، شیرهای (And)

شیر "و" سایز 1/8 اینچ شاکو  با شماره فنی STH-01

شیر "یا" سایز 1/8 اینچ شاکو  با شماره فنی ST-01

شیر "یا" سایز 1/اینچ شاکو  با شماره فنی ST-02

شیر تخلیه سریع 1/8 اینچ شاکو  با شماره فنی Q-01

شیر تخلیه سریع 1/4 اینچ شاکو  با شماره فنی Q-02

شیر تخلیه سریع 3/8 اینچ شاکو  با شماره فنی Q-03

شیر تخلیه سریع 1/2 اینچ شاکو  با شماره فنی Q-04

شیر تخلیه سریع 3/4 اینچ شاکو  با شماره فنی Q-06

شیر یکطرفه 1/8اینچ شاکو  با شماره فنی C-01

شیر یکطرفه 1/4اینچ شاکو  با شماره فنی C-02

شیر یکطرفه 3/8 اینچ شاکو  با شماره فنی C-03

شیر یکطرفه 1/2اینچ شاکو  با شماره فنی C-04

شیر کشویی 1/4 اینچ شاکو  با شماره فنی HV-02

شیر کشویی 1/2 اینچ شاکو  با شماره فنی HV-04

کنترل جریان 1/8 اینچ شاکو  با شماره فنی SV-01

کنترل جریان 1/4 اینچ شاکو  با شماره فنی SV-02

کنترل جریان 3/8 اینچ شاکو  با شماره فنی S-03P

کنترل جریان 1/2 اینچ شاکو  با شماره فنی S-04P

کنترل جریان 3/4 اینچ شاکو  با شماره فنی S-06

کنترل جریان 1 اینچ شاکو با شماره فنی S-08

اگزوز پلاستیکی 1/8 اینچ شاکو با شماره فنی EN-01

اگزوز پلاستیکی 1/4 اینچ شاکو با شماره فنی EN-02

اگزوز پلاستیکی 3/8 اینچ شاکو با شماره فنی EN-03

اگزوز پلاستیکی 1/2 اینچ شاکو با شماره فنی EN-04

اگزوز پلاستیکی 3/4 اینچ شاکو با شماره فنی EN-06

اگزوز پلاستیکی 1 اینچ شاکو با شماره فنی EN-08

اگزوز تخت M5 شاکو ا شماره فنی EP-M5

اگزوز تخت 1/8 اینچ شاکو با شماره فنی EP-01

اگزوز تخت 1/4 اینچ شاکو با شماره فنی EP-02

اگزوز تخت 3/8 اینچ شاکو با شماره فنی EP-03

اگزوز تخت 1/2 اینچ شاکو با شماره فنی EP-04

اگزوز تخت 3/4 اینچ شاکو با شماره فنی EP-06

اگزوز تخت 1 اینچ شاکو با شماره فنی EP-08

اگزوز کله قندی M5 شاکو با شماره فنی EC-M5

اگزوز کله قندی 1/8 اینچ شاکو با شماره فنی EC-01

اگزوز کله قندی 1/4 اینچ شاکو با شماره فنی EC-02

اگزوز کله قندی 3/8 اینچ شاکو با شماره فنی EC-03

اگزوز کله قندی 1/2 اینچ شاکو با شماره فنی EC-04

اگزوز کله قندی 3/4 اینچ شاکو با شماره فنی EC-06

اگزوز کله قندی 1 اینچ شاکو با شماره فنی EC-08

فلو اگزوز فنر دار شاکو سایز 1/8 اینچ با شماره فنی EV-01

فلو اگزوز فنر دار شاکو سایز 1/4 اینچ با شماره فنی EV-02

فلو اگزوز ساده شاکو سایز 1/8 اینچ با شماره فنی ES-01

فلو اگزوز ساده شاکو سایز 1/4 اینچ با شماره فنی ES-02

پرشر سوییچ شاکو سایز 1/8 اینچ با شماره فنی MAL-07

واحد مراقبت سه تکه شاکو سایز 1 اینچ با شماره فنی UF/R/L-08

واحد مراقبت سه تکه شاکو سایز 3/4 اینچ با شماره فنی UF/R/L-06

واحد مراقبت سه تکه شاکو سایز 1/2 اینچ با شماره فنی UF/R/L-04

واحد مراقبت سه تکه شاکو سایز 3/8 اینچ با شماره فنی UF/R/L-03

واحد مراقبت سه تکه شاکو سایز 1/4 اینچ با شماره فنی UF/R/L-02

واحد مراقبت مینیاتوری شاکو سایز 1/4 اینچ با شماره فنی FRL-700

واحد مراقبت دو تکه شاکو سایز 1 اینچ با شماره فنی UFR/L-08B

واحد مراقبت دو تکه شاکو سایز 3/4 اینچ با شماره فنی UFR/L-06B

واحد مراقبت دو تکه شاکو سایز 1/2 اینچ با شماره فنی UFR/L-04

واحد مراقبت دو تکه شاکو سایز 3/8 اینچ با شماره فنی UFR/L-03

واحد مراقبت دو تکه شاکو سایز 1/4 اینچ با شماره فنی UFR/L-02

واحد مراقبت مینیاتوری شاکو سایز 1/4 اینچ با شماره فنی FRL-600

فیلتر رگلاتور شاکو سایز 1 اینچ با شماره فنی UFR-08B

فیلتر رگلاتور شاکو سایز 3/4 اینچ با شماره فنی UFR-06B

فیلتر رگلاتور شاکو سایز 1/2 اینچ با شماره فنی UFR-04

فیلتر رگلاتور شاکو سایز 3/8 اینچ با شماره فنی UFR-03

فیلتر رگلاتور شاکو سایز 1/4 اینچ با شماره فنی UFR-02

فیلتر رگلاتور مینیاتوری شاکو سایز 1/4 اینچ با شماره فنی FR-500

رگلاتور شاکو سایز 2 اینچ با شماره فنی UR-20

رگلاتور شاکو سایز 1/2 1 اینچ با شماره فنی UR-14

رگلاتور شاکو سایز 1 اینچ با شماره فنی UR-08B

رگلاتور شاکو سایز 3/4 اینچ با شماره فنی UR-06B

رگلاتور شاکو سایز 1/2 اینچ با شماره فنی UR-04

رگلاتور شاکو سایز 3/8 اینچ با شماره فنی UR-03

رگلاتور شاکو سایز 1/4 اینچ با شماره فنی UR-02

مینیاتوری شاکو بدون گیج سایز 1/4 اینچ با شماره فنی R-200GB

مینیاتوری شاکو با گیج سایز 1/4 اینچ با شماره فنی R-200GB

رگلاتور استیل 316 شاکو سایز 1/4 اینچ با شماره فنی USR-02

رگلاتور استیل 316 شاکو سایز 1/2 اینچ با شماره فنی USR-04

فیلتر شاکو سایز 1 اینچ با شماره فنی UF-08B

فیلتر شاکو سایز 3/4 اینچ با شماره فنی UF-06B

فیلتر شاکو سایز 1/2 اینچ با شماره فنی UF-04

فیلتر شاکو سایز 3/8 اینچ با شماره فنی UF-03

فیلتر شاکو سایز 1/4 اینچ با شماره فنی UF-02

مینیاتوری شاکو سایز 1/4 اینچ با شماره فنی F-200

روغن زن شاکو سایز 1 اینچ با شماره فنی UL-08B

روغن زن شاکو سایز 3/4 اینچ با شماره فنی UL-06B

روغن زن شاکو سایز 1/2 اینچ با شماره فنی UL-04

روغن زن شاکو سایز 3/8 اینچ با شماره فنی UL-03

روغن زن شاکو سایز 1/4 اینچ با شماره فنی UL-02

مینیاتوری شاکو سایز 1/4 اینچ با شماره فنی L-200

درجه فشار شاکو سایز 1/8 اینچ با شماره فنی KUX 00000 20

درجه فشار شاکو سایز 1/4 اینچ با شماره فنی KUX 00000 30

شیر تخلیه اتوماتیک شاکو با شماره فنی DA014W

شیر تخلیه اتوماتیک مینیاتوری با شماره فنی AD-01

شیر برقی 5/2 تک بوبین شاکو با شماره فنی VM5252-01-S9

شیر برقی 5/2 دو بوبین شاکو با شماره فنی VM5252-01-D9

شیر برقی 3/2 شاکو سایز 1/2 اینچ با شماره فنی VM320-9

زیر شیری شاکو 3 تایی سایز 1/4 اینچ با شماره فنی VM5252M-0203

زیر شیری شاکو 5 تایی سایز 1/4 اینچ با شماره فنی VM5252M-0205

زیر شیری شاکو 6 تایی سایز 1/4 اینچ با شماره فنی VM5252M-0206

زیر شیری شاکو 10 تایی سایز 1/4 اینچ با شماره فنی VM5252M-0210

زیر شیری شاکو 3 تایی M5  با شماره فنی VM320M-M503

زیر شیری شاکو 5 تایی M5  با شماره فنی VM320M-M505

زیر شیری شاکو 6 تایی M5  با شماره فنی  VM320M-M506

زیر شیری شاکو 10 تایی M5 با شماره فنی VM320M-M510

شیر سیگنال باد 3/2 شاکو، شیر سیگنال باد 5/2 شاکو

شیر 3/2 تک سیگنال شاکو سایز 1/4 اینچ با شماره فنی SK320-02S

شیر 3/2 تک سیگنال شاکو سایز 3/8 اینچ با شماره فنی SK320-03S

شیر 3/2 دو سیگنال شاکو سایز 1/4 اینچ با شماره فنی SK320-02D

شیر 3/2 ئو سیگنال شاکو سایز 3/8 اینچ با شماره فنی SK320-03D

شیر 5/2 تک سیگنال شاکو سایز 1/4 اینچ با شماره فنی SK520-02S

شیر 5/2 تک سیگنال شاکو سایز 3/8 اینچ با شماره فنی SK520-03S

شیر 5/2 دو سیگنال شاکو سایز 1/4 اینچ با شماره فنی SK520-02D

شیر 5/2 ئو سیگنال شاکو سایز 3/8 اینچ با شماره فنی SK520-03D

شیر 5/3 سیگنال باد شاکو سایز 1/4 اینچ با شماره فنی SK530-02D

شیر برقی 2/2 شاکو سایز 1/8 اینچ با شماره فنی PU 220-01AR

شیر برقی 2/2 شاکو سایز 1/4 اینچ با شماره فنی PU 220-02AR

شیر برقی 2/2 شاکو سایز 3/8 اینچ با شماره فنی PU 225-03A

شیر برقی 2/2 شاکو سایز 1/2 اینچ با شماره فنی PU 225-04A

شیر برقی 2/2 شاکو سایز 3/4 اینچ با شماره فنی PU 225-06A

شیر برقی 2/2 شاکو سایز 1 اینچ با شماره فنی PU 225-08A

شیر برقی 2/2 شاکو سایز 1/4 1 اینچ با شماره فنی PU 225-12A

شیر برقی 2/2 شاکو سایز1/2 1 اینچ با شماره فنی PU 225-14A

شیر برقی 2/2 شاکو سایز 2 اینچ با شماره فنی PU 225-20A

شیر برقی مستقیم 2/2 شاکو سایز 3/8 اینچ با شماره فنی PU 220-03A

شیر برقی مستقیم 2/2 شاکو سایز 1/2 اینچ با شماره فنی PU 220-04A

شیر برقی مستقیم 2/2 شاکو سایز 3/4 اینچ با شماره فنی PU 220-06A

شیر برقی مستقیم 2/2 شاکو سایز 1 اینچ با شماره فنی PU 220-08A

شیر برقی استیل 2/2 شاکو سایز 3/8اینچ با شماره فنی SPU 225-03

شیر برقی استیل 2/2 شاکو سایز 1/2 اینچ با شماره فنی SPU 225-04

شیر برقی استیل 2/2 شاکو سایز 3/4 اینچ با شماره فنی SPU 225-06

شیر برقی استیل 2/2 شاکو سایز 1 اینچ با شماره فنی SPU 225-08

شیر برقی استیل 2/2 شاکو سایز 1/4 1اینچ با شماره فنی SPU 225-12A

شیر برقی استیل 2/2 شاکو سایز 1/2 1 اینچ با شماره فنی SPU 225-14A

شیر برقی استیل 2/2 شاکو سایز 2 اینچ با شماره فنی SPU 225-20A

شیر برقی جهت اسید2/2 شاکو سایز 3/8 با شماره فنی PE220 03T

شیر برقی جهت اسید2/2 شاکو سایز 1/2 با شماره فنی PE220 02T

شیر وکیوم شاکو سایز 1/4 اینچ با شماره فنی VV-02H

شیر وکیوم شاکو سایز 3/8 اینچ با شماره فنی VV-03H

شیرهای پنوماتیک شاکو، شیرهای پنوماتیک مکانیکی

میکروسوییچ 5/2 سایز 1/4 اینچ با شماره فنی MSV-8652-02PP

میکروسوییچ 5/2 سایز 1/4 اینچ با شماره فنی MSV-8652-02TB

میکروسوییچ 5/2 سایز 1/4 اینچ با شماره فنی MSV-8652-02R

میکروسوییچ 5/2 سایز 1/4 اینچ با شماره فنی MSV-8652-02PB

میکروسوییچ 5/2 سایز 1/4 اینچ با شماره فنی MSV-8652-02LB

میکروسوییچ 5/2 سایز 1/4 اینچ با شماره فنی MSV-8652-02EB

دسته ژیانی شاکو سایز 1/4 اینچ با شماره فنی MSV-8652-02PH

میکروسوییچ 3/2 شاکو سایز 1/4 اینچ با شماره فنی MSV8632-02 PP

میکروسوییچ 3/2 شاکو سایز 1/4 اینچ با شماره فنی MSV9832-02 PP

میکروسوییچ 3/2 شاکو سایز 1/4 اینچ با شماره فنی MSV8632-02 TB

میکروسوییچ 3/2 شاکو سایز 1/4 اینچ با شماره فنی MSV9832-02 TB

میکروسوییچ 3/2 شاکو سایز 1/4 اینچ با شماره فنی MSV8632-02 LB

میکروسوییچ 3/2 شاکو سایز 1/4 اینچ با شماره فنی MSV9832-02 LB

میکروسوییچ 3/2 شاکو سایز 1/4 اینچ با شماره فنی MSV8632-02 R

میکروسوییچ 3/2 شاکو سایز 1/4 اینچ با شماره فنی MSV9832-02 R

میکروسوییچ 3/2 شاکو سایز 1/4 اینچ با شماره فنی MSV8632-02 PB

میکروسوییچ 3/2 شاکو سایز 1/4 اینچ با شماره فنی MSV9832-02 PB

میکروسوییچ 3/2 شاکو سایز 1/4 اینچ با شماره فنی MSV8632-02 EB

میکروسوییچ 3/2 شاکو سایز 1/4 اینچ با شماره فنی MSV9832-02 EB

میکروسوییچ 3/2 شاکو سایز 1/8 اینچ با شماره فنی MSV-8632-02 PP

میکروسوییچ 3/2 شاکو سایز 1/8 اینچ با شماره فنی MSV-9832-02 PP

میکروسوییچ 3/2 شاکو سایز 1/8 اینچ با شماره فنی MSV-8632-02 TB

میکروسوییچ 3/2 شاکو سایز 1/8 اینچ با شماره فنی MSV-9832-02 TB

میکروسوییچ 3/2 شاکو سایز 1/8 اینچ با شماره فنی MSV-8632-02 LB

میکروسوییچ 3/2 شاکو سایز 1/8 اینچ با شماره فنی MSV-9832-02 LB

میکروسوییچ 3/2 شاکو سایز 1/8 اینچ با شماره فنی MSV-8632-02 R

میکروسوییچ 3/2 شاکو سایز 1/8 اینچ با شماره فنی MSV-9832-02 R

میکروسوییچ 3/2 شاکو سایز 1/8 اینچ با شماره فنی MSV-8632-02 PB

میکروسوییچ 3/2 شاکو سایز 1/8 اینچ با شماره فنی MSV-9832-02 PB

میکروسوییچ 3/2 شاکو سایز 1/8 اینچ با شماره فنی MSV-8632-02 EB

میکروسوییچ 3/2 شاکو سایز 1/8 اینچ با شماره فنی MSV-9832-02 EB

شیر 2/3 فشاری شاکو سایز 1/8 اینچ با شماره فنی MSV20132

کلگی میکروسوییچ شاکو با شماره فنی TB/PB/PP/PPL

کلگی میکروسوییچ شاکو با شماره فنی R/LB/EP

R= Roller=غلطکی

TB=wist Selector=سلکتوری کوتاه

LB= Long Twist Selector=سلکتوری بلند

شیر دستی  کشویی ساده 5/2 شاکو سایز 1/4 اینچ با شماره فنی TSV-8652-02M

شیر دستی  کشویی ساده 5/2 شاکو سایز 3/8 اینچ با شماره فنی TSV-8652-03M

شیر دستی کشویی برگشت فنر 5/2 شاکو سایز 1/4 اینچ با شماره فنی TSV-8652-02 S

شیر دستی کشویی برگشت فنر 5/2 شاکو سایز 3/8 اینچ با شماره فنی TSV-8652-03 S

شیر دستی کشویی ساده 5/3 شاکو سایز 1/4 اینچ با شماره فنی TSV-8753-02M

شیر دستی کشویی ساده 5/3 شاکو سایز 3/8 اینچ با شماره فنی TSV-8753-02M

شیر دستی کشویی برگشت فنر 5/3 شاکو سایز 1/4 اینچ با شماره فنی TSV-8753-02S

شیر دستی کشویی برگشت فنر 5/3 شاکو سایز 3/8 اینچ با شماره فنی TSV-8753-02S

شیر دستی گردان 4/3 شاکو با سایز 1/4 اینچ با شماره فنی  TSV-30043-02

شیر دستی گردان 4/3 شاکو با سایز 3/8 اینچ با شماره فنی  TSV-30043-03

شیر دستی گردان 4/3 شاکو با سایز 1/2 اینچ با شماره فنی  TSV-30043-04

شیر دستی گردان تیپ سنگین 4/2 شاکو با سایز 1/4 اینچ با شماره فنی TSV-9342-02

شیر دستی گردان تیپ سنگین 4/2 شاکو با سایز 3/8 اینچ با شماره فنی TSV-9342-03

شیر دستی گردان تیپ سنگین 4/3 شاکو با سایز 3/8 اینچ با شماره فنی TSV-9342-03

شیر دستی گردان تیپ سنگین 4/3 شاکو با سایز 1/2 اینچ با شماره فنی TSV-9342-04

پدال بدون حفاظ 3/2 شاکو سایز 1/4 اینچ با شماره فنی FSV-8632-02S

پدال بدون حفاظ 5/2 شاکو سایز 1/4 اینچ با شماره فنی FSV-8652-02S

پدال با حفاظ 3/2 شاکو سایز 1/4 اینچ با شماره فنی FSV-8632-02SF

پدال با حفاظ 5/2 شاکو سایز 1/4 اینچ با شماره فنی FSV-8652-02SF

پدال ضامن دار شاکو 1/4اینچ با شماره فنی FSV-86562-02M

لوازم تعمیری شاکو، لوازم شاکو، لوازم Shako

لوازم شیر 5/2 تک بوبین سایز 1/4 اینچ با شماره فنی ZGPU520-02S

لوازم شیر 5/2 تک بوبین سایز 1/4 اینچ با شماره فنی ZGPU520-02D

لوازم شیر 5/2 تک بوبین سایز 3/8 اینچ با شماره فنی ZGPU520-03S

لوازم شیر 5/2 تک بوبین سایز 3/8 اینچ با شماره فنی ZGPU520-03D

لوازم شیر 5/2 تک بوبین سایز 1/2 اینچ با شماره فنی ZGPU520-04S

لوازم شیر 5/2 تک بوبین سایز 1/2 اینچ با شماره فنی ZGPU520-04D

لوازم شیر 5/2 سایز 1/8 اینچ با شماره فنی AM0501S/RK

لوازم شیر 5/3 سایز 1/4 اینچ با شماره فنی ZGPU530-02D

لوازم شیر مدل TSV300 با شماره فنی TSV300/RK

لوازم پدال 5/2 سایز 1/4 اینچ با شماره فنی FSV-86522RK

لوازم پدال 3/2 سایز 1/4 اینچ با شماره فنی FSV-86322RK

زیر شیری دو تایی سایز 1/4اینچ با شماره فنی MF520-0202

زیر شیری دو تایی سایز 1/4اینچ با شماره فنی MF520-0203

زیر شیری دو تایی سایز 1/4اینچ با شماره فنی MF520-0205

زیر شیری دو تایی سایز 1/8اینچ با شماره فنی MF520-0103

زیر شیری دو تایی سایز 1/8اینچ با شماره فنی MF520-0105

زیر شیری دو تایی سایز 1/4 اینچ با شماره فنی MF520-0206

زیر شیری دو تایی سایز 3/8 اینچ با شماره فنی MF520-0303

زیر شیری دو تایی سایز 3/8 اینچ با شماره فنی MF520-0305

زیر شیری دو تایی سایز 3/8 اینچ با شماره فنی MF520-0306

زیر شیری دو تایی سایز 1/2اینچ با شماره فنی MF520-0403

زیر شیری دو تایی سایز 1/2اینچ با شماره فنی MF520-0405

زیر شیری دو تایی سایز 1/2اینچ با شماره فنی MF520-0406

بوبین شاکو، بوبین Shako،

بوبین برای شیر PU520، بوبین برای شیر PU320، بوبین برای شیر PU322، بوبین برای شیر PU220AR

بوبین 220VAC شاکو با شماره فنی SA20822DHSN

بوبین 24VDC شاکو با شماره فنی SA90822DJSN

بوبین 24VAC شاکو با شماره فنی SA9082DHSN

بوبین 110VAC شاکو با شماره فنی SA10822DHSN

بوبین 12VDC شاکو با شماره فنی SA71330DQNN

بوبین برای شیرهای AM

بوبین 24VDC شاکو با شماره فنی SD90716FESK

بوبین 220VAC با شماره فنی SA20822ET4N

بوبین 24VDC با شماره فنی SD90822KT4N

سوکت چراغدار با شماره فنی CN3018S9DXG

دیافراگم شاکو، دیافراگم NBVR شاکو، دیافراگم Viton شاکو

دیافراگم NBR شیر 2/2 سایز 3/8 اینچ و 1/2 اینچ با شماره فنی NVB2230040

دیافراگم NBR شیر 2/2 سایز 1 اینچ و 3/4 اینچ با شماره فنی NVB2260040

دیافراگم NBR شیر 2/2 سایز 1/4 1 اینچ و 1/2 1 اینچ با شماره فنی NVB2290020

دیافراگم NBR شیر 2/2 سایز 2 اینچ با شماره فنی NVB22A0031

دیافراگم Viton شیر 2/2 استیل سایز 3/8 اینچ و 1/2 اینچ با شماره فنی NVB2230042

دیافراگم Viton شیر 2/2 استیل سایز 1 اینچ و 3/4 اینچ با شماره فنی NVB2230042

دیافراگم Viton شیر 2/2 سایز 1/4 1 اینچ و 1/2 1 اینچ با شماره فنی NVB2230042

دیافراگم Viton شیر 2/2 استیل سایز 2 اینچ با شماره فنی NVB2230042

امتیاز دهید

نظرات و پیشنهادات

Top