ریشه اصلی

محصولات Fox ایتالیا

پرشر سوییج Fox ایتالیا، وکیوم سوییچ Fox ایتالیا

کد فنی F4R1/M3 با سوکت - رزوه 1/4 بیشترین فشار قابل تحمل 25 بار

کد فنی F4S0/P3-P1 با سوکت - رزوه 1/8 بیشترین فشار قابل تحمل 25 بار

کد فنی F4S1/P3-P1 با سوکت - رزوه 1/4 بیشترین فشار قابل تحمل 25 بار

کد فنی F4S1/M3 با سوکت - رزوه 1/4 بیشترین فشار قابل تحمل 25 بار

کد فنی F4T1/M3 با سوکت - رزوه 1/4 بیشترین فشار قابل تحمل 300 بار

کد فنی F4V1/M3 با سوکت - رزوه 1/4 بیشترین فشار قابل تحمل 10-100 بار

کد فنی F4Z1/M3 با سوکت - رزوه 1/4 بیشترین فشار قابل تحمل 20-200 بار

کد فنی F4Y1/M3 با سوکت - رزوه 1/4 بیشترین فشار قابل تحمل 50-400 بار

کد فنی WF41/P3-P1 با سوکت - رزوه 1/4 بیشترین فشار قابل تحمل 25 بار

کد فنی K54P رزوه 1/4 بیشترین فشار قابل تحمل 300 بار

کد فنی K55P رزوه 1/4 بیشترین فشار قابل تحمل 400 بار

کد فنی K57P رزوه 1/4 بیشترین فشار قابل تحمل 500 بار

کد فنی K59P رزوه 1/4 بیشترین فشار قابل تحمل 600 بار

پرشر سوییچ سری KLN5

پرشر سوییچ KLV50.1B رزوه 1/4 بیشترین فشار قابل تحمل 7.5 بار

پرشر سوییچ KLV50B رزوه 1/4 بیشترین فشار قابل تحمل 7.5 بار

پرشر سوییچ KLV51B رزوه 1/4 بیشترین فشار قابل تحمل 25 بار

پرشر سوییچ KLV52B رزوه 1/4 بیشترین فشار قابل تحمل 50 بار

پرشر سوییچ KLV53B رزوه 1/4 بیشترین فشار قابل تحمل 120 بار

پرشر سوییچ KLV54B رزوه 1/4 بیشترین فشار قابل تحمل 250 بار

پرشر سوییچ KLV55B رزوه 1/4 بیشترین فشار قابل تحمل 500 بار

پرشر سوییچ KLV59B رزوه 1/4 بیشترین فشار قابل تحمل 600 بار

پرشر سوییچ و وکیوم سوییچ سری FL4

پرشر سوییچ - وکیوم FL41 رزوه 1/8 بیشترین فشار قابل تحمل 15 بار

پرشر سوییچ - وکیوم FLW4 رزوه 1/8 بیشترین فشار قابل تحمل 5 بار

ترنسمیتر فشار و وکیوم TR4 فاکس ایتالیا

کدفنی TR40.1.2/M3 با سوکت - رزوه 1/4 بیشترین فشار قابل تحمل 7.5 بار 

کدفنی TR40.2/M3 با سوکت - رزوه 1/4 بیشترین فشار قابل تحمل 12 بار 

کدفنی TR.41.2/M3 بدون سوکت - رزوه 1/4 بیشترین فشار قابل تحمل 25 بار 

کدفنی TR42.2/M3 بدون سوکت - رزوه 1/4 بیشترین فشار قابل تحمل 50 بار 

کدفنی TR43.2/M3 بدون سوکت - رزوه 1/4 بیشترین فشار قابل تحمل 120 بار 

کدفنی TR44.2/M3 با سوکت - رزوه 1/4 بیشترین فشار قابل تحمل 200 بار 

کدفنی TR45.2/M3 با سوکت - رزوه 1/4 بیشترین فشار قابل تحمل 400 بار 

کدفنی TR49.2/M3 بدون سوکت - رزوه 1/4 بیشترین فشار قابل تحمل 600 بار 

کدفنی TRW4.2/M3 بدون سوکت - رزوه 1/4 بیشترین فشار قابل تحمل 10بار 

ترنسمیتر دما سری TT4

ترنسمیترTT41/M3 با سوکت - رزوه 1/2 بیشترین فشار قابل تحمل 200 بار

ترموستات سری TS4

ترموستات TS44.1 رزوه 1/2 بیشترین فشار قابل تحمل 200 بار

ترموستات TS45.1 رزوه 1/2 بیشترین فشار قابل تحمل 200 بار

ترموستات TS46.1 رزوه 1/2 بیشترین فشار قابل تحمل 200 بار

ترموستات TS47.1 رزوه 1/2 بیشترین فشار قابل تحمل 200 بار

ترموستات TS48.1 رزوه 1/2 بیشترین فشار قابل تحمل 200 بار

ترموستات سری TM6

ترموستات TM69A1 بیشترین فشار قابل تحمل 200 بار

ترموستات TM69.0A1 بیشترین فشار قابل تحمل 200 بار

ترموستات TM69.1A1 بیشترین فشار قابل تحمل 200 بار

ترموستات TM69.2A1 بیشترین فشار قابل تحمل 200 بار

امتیاز دهید

نظرات و پیشنهادات

Top