صنایع هیدرولیک


Prev 1 Next 

صنایع هیدرولیک ایران

پمپ هیدرولیک کارتریجی 20V5, 20V8, 20V11, 20V14, 25V8, 25V10, 25V12, 25V17, 25V21, 25VQ8, 25VQ10, 25VQ12, 25VQ17, 25VQ21،  35V25, 35V30, 35V35, 35V38, 35VQ25, 35VQ30, 35VQ35, 35VQ38, 45V42, 45V50, 45V57, 45V50 شفت تک خار 20V، شفت تک خار 25V، شفت تک خار  30V، شفت تک خار 45V، شفت هزار خار 20V، شفت هزار خار 25V، شفت هزار خار 30V، شفت هزار خار 45V شفت دوبله پمپ 20-25V ...

Prev 1 Next 
Top